O nás

Domov sv. Josefa v Žirči


Domov sv. Josefa je první modelové a zatím stále jediné zařízení v Česku zaměřené na komplexní péči o lidi nemocné mozkomíšní roztroušenou sklerózou. Je umístěn v prostorách bývalého barokního kláštera v Žirči u Dvora Králové nad Labem a je největším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. K Domovu náleží areál s volně přístupným obnoveným parkem a novou relaxační zónou. Ty slouží k trávení volného času nejen klientů a jejich návštěv, ale i místních obyvatel a dalších návštěvníků. Dochází zde tedy k setkávání zdravých a hendikepovaných. Celková kapacita zařízení je 42 osob a za deset let své existence, využilo služeb Domova sv. Josefa již téměř 2000 lidí.

Roztroušená skleróza

Toto onemocnění je jedním z nejzávažnějších neurologických onemocnění pro svou vysokou incidenci (v naší geografické oblasti 1 případ na 1 000 obyvatel) a pro svou tendenci postihovat a invalidizovat především jedince na začátku produktivního věku. Roztroušená skleróza je demyelinizačním onemocněním, jehož příčina není přesně známá. Předpokládá se vliv složek autoimunitních, genetických, virových. Vlivem těchto faktorů dojde ke vzniku chronického zánětu a destrukci myelinové pochvy v bílé hmotě mozku a míchy (postižen jen centrální myelin, vlastní axony jsou zachovány), vznikají plaky – vícečetná nepravidelná ložiska – jizvy. Tím dochází k poruše vedení el. impulsu po nervové dráze z mozku do periferie.

Nabídka pobytových služeb


V současné době provozujeme tři oddělení - trvalé, odlehčovací a odd. zdravotních pobytů. O nemocné se stará vyškolený zdravotní a ošetřovatelský personál 24 hodin denně. Odbornou péči se maximálně snažíme sladit s atmosférou Domova a přizpůsobit individuálním potřebám každého jednotlivce.

Trvalý pobyt

Domov svatého Josefa je trvalým domovem pro 14 uživatelů nemocných roztroušenou sklerózou. Jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Veškeré služby jsou poskytovány tak, aby náš klient mohl žít co nejsamostatněji a aby se jeho život podobal co možná nejvíce běžnému životu jeho vrstevníků. Uživatelé jsou podporováni v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, v udržování společenských, kulturních a sportovních aktivit podle individuálních zájmů a možností jednotlivých klientů.

Odlehčovací pobyt

Odlehčovací služba je určena pro 7 uživatelů nemocných roztroušenou sklerózou, kteří k nám přijíždějí zpravidla z rodin, ve kterých je o ně pečováno po převážnou část roku. Jsou ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Maximální délka pobytu je 1 měsíc.

Zdravotní pobyt

Při zdravotním pobytu poskytujeme nepřetržitou zdravotní péči zaměřenou na nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti. Důraz klademe na individuální přístup ke každému člověku. Pokud je to možné, snažíme se vyhovět individuálním potřebám nemocného. Kapacita oddělení je 28 lůžek v jedno až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením upraveným pro imobilní pacienty. Našim klientům poskytujeme nejen základní zdravotní péči, ale nabízíme jim také širokou škálu terapeutických programů a volnočasových aktivit. Doba pobytu v našem zařízení je vždy plánována na maximálně 2 měsíce. Na tento typ pobytu přispívá zdravotní pojišťovna.

Principy poskytování služeb:

Ve způsobu jakým poskytujeme naše služby, klademe důraz zejména na:

 • respektování důstojnosti každého člověka – bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav
 • participaci - zapojenosti uživatele do dění – možnost uživatele účastnit se rozhodování o všech záležitostech, které se ho týkají
 • rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
 • podporu soběstačnost, nezávislost v maximální možné míře, aktivní způsob života, udržení smysluplnosti života
 • jednání s uživatelem, zájemcem o službu jako s partnerem
 • respekt autonomie a práva člověka – jeho schopnosti řídit, zvládat a ovlivňovat způsob svého každodenního života podle vlastních pravidel a představ, respektuje jeho soukromí
 • přátelskou atmosféru
 • podporu klientů ve zvládání překážek souvisejících s jejich nemocí

Základem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Naše činnost zahrnuje:

 • zdravotní a sociální péči
 • rehabilitaci
 • psychoterapii a duchovní péči
 • umělecko-tvořivou činnost
 • kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity včetně poznávacích výletů
 • aktivní zapojování veřejnosti formou dobrovolné a finanční pomoci a účastí na kulturních a vzdělávacích aktivitách

Cíle: Základním cílem naší služby je poskytovat osobám se zdravotním postižením co nejširší komplex služeb se záměrem poskytnout jim účinnou pomoc a podporu odpovídající jejich individuálním potřebám.

Naší snahou je:

 • umožnit klientům prožívat kvalitní život v prostředí co nejvíce podobném domácímu
 • žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí (v závislosti na zdravotním stavu) ve společenském dění, v kontaktu se známými a s možností využívat veřejné instituce.
 • podporovat uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost v rámci svých možností

Více informací o našem zařízení naleznete na: www.domovsvatehojosefa.cz