Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla prodeje dárkových certifikátů

Tato Pravidla prodeje dárkových certifikátů (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi nakupujícím - dárcem (dále jen „Dárcem“) a neziskovou organizací Oblastní charita Červený Kostelec, která je provozovatelem veřejné sbírky (dále jen „Provozovatel“). Seznámení se s těmito Pravidly a souhlas s nimi je podmínkou přispění do veřejné sbírky Provozovatele koupí darovacího certifikátu prostřednictvím e-shopu.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel

Oblastní charita Červený Kostelec, IČO 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, je nestátní neziskovou organizací evidovanou v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR, číslo evidence 8/1-04-725/2004-16000, poskytující služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou sbírku oznámenou Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 5718/VZ/2009 ze dne 24. 4. 2009.

Dárce

Dárce přispívá prostřednictvím e-shopu darekdozivota.cz do veřejné sbírky nákupem dárkových certifikátů. Příspěvkem do sbírky je hodnota certifikátu uvedená v nabídce e-shopu. Podle volby certifikátů Dárce přispívá na konkrétní účel.

Dárce předává při zahájení nákupu dárkových certifikátů Provozovateli své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Zacházení s osobními údaji je upraveno níže.

Vztahy mezi Dárcem a Provozovatelem výslovně neupravené těmito Pravidly se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dárce si je vědom, že Provozovatel není dodavatelem ve smyslu § 52 odst. 2 občanského zákoníku ani podnikatelem ve smyslu § 612 občanského zákoníku.

II. Objednávání a způsob doručení tištěného certifikátu

Objednávka tištěného dárkového certifikátu

Dárkový certifikát se objednává prostřednictvím e-shopu darekdozivota.cz, kdy Dárce vloží vybraný dárkový certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává Dárce s každou objednávkou automaticky.

Po dokončení objednávky Dárcem zasílá Provozovatel dárkový certifikát při platbě dobírkou v nejbližším možném termínu po potvrzení objednávky. Dárce v tomto případě obdrží dárkový certifikát obvykle do 2 - 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem zasílá Provozovatel dárkový certifikát v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na účet provozovatele číslo 35-6637770237/0100. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním a specifickým symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Dárci. Dárce v tomto případě obdrží dárkový certifikát zpravidla do 2 - 4 pracovních dnů od připsání částky na účet.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Dárce. Tuto adresu zadává Dárce v druhém kroku objednávky. Objednávka je návrhem darovací smlouvy. Darovací smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Platba a doručení dárkového certifikátu

Provozovatel si neúčtuje žádné poplatky a balné. Poplatky za platbu a doručení odpovídají ceníku poskytovatele služby.

Dárce má možnost zvolit si z následujících druhů platby:

druh platby poplatek za platbu možné doručení
dobírkou34 KčČeská pošta - doporučený dopis
převodempodle banky Dárce
v hotovosti 0 Kč osobní odběr


Dárce má možnost zvolit si z následujících druhů doručení:

druh doručenípoznámkapoplatek za dopravu
Česká pošta - doporučený dopiszásilka do 50 g 26 Kč
osobní odběrjen s platbou v hotovosti nebo předem na účet 0 Kč


Osobní odběr dárkového certifikátu může Dárce uskutečnit po předchozí domluvě na dvou místech:.

  • Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin, tel.:491 610 300.
  • Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin, tel.: 491 610 505

III. Objednávání a způsob doručení elektronického certifikátu

Objednávka elektronického dárkového certifikátu

Dárkový certifikát se objednává prostřednictvím e-shopu darekdozivota.cz, kdy Dárce vloží vybraný dárkový certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává Dárce s každou objednávkou automaticky.

Dárce může v případě objednání samotného elektronického certifikátu platit pouze bankovním převodem.

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován dárkový certifikát ve formátu PDF, který bude zaslán na email uvedený ve druhém kroku objednávky během 1 – 2 pracovních dní po přijetí platby.

Přehled poplatků za elektronický certifikát:

druh platbypoplatek za platbumožné doručení
převodemdle banky dárcee-mailem

IV. Potvrzení o daru

Provozovatel zasílá Dárci společně s tištěným dárkovým certifikátem také potvrzení o daru. V případě elektronického darovacího certifikátu je potvrzení o daru zasláno Dárci ve formátu PDF v příloze e-mailu na adresu, kterou zadal ve druhém kroku objednávky.

Nákup v e-shopu darekdozivota.cz umožňuje Dárci odečíst si dar v hodnotě certifikátu od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Dárce má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup na e-shopu darekdozivota.cz.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání zpravidla v březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Oblastní charita Červený Kostelec je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

V. Reklamace

V případě, že jsme Vám zaslali špatný druh nebo počet certifikátů nebo jste je neobdrželi vůbec kontaktujte nás, prosíme, bez zbytečného odkladu emailem na adresu:
objednavky@darekdozivota.cz . V emailu uveďte údaje potřebné pro dohledání objednávky, zejména č. objednávky, které jste obdrželi v potvrzujícím emailu.

Protože zakoupení dárkového certifikátu je součástí veřejné sbírky, nevztahuje se na prodej certifikátů záruční a další podmínky uvedené v § 612 občanského zákoníku.

Pokud dojde k poškození certifikátu během dopravy, po dohodě s Vámi vystavíme certifikát nový.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji Dárce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Dárcem Provozovateli v průběhu přispívání do veřejné sbírky nákupem dárkových certifikátů prostřednictvím e-shopu jsou důvěrné.

Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Dárce pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Dárcem a za účelem zaslání potvrzení o daru. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli.

Dárce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

V případě, že Dárce dá Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem dalšího informování o činnosti Oblastní charity Červený Kostelec, o možnostech další spolupráce a za účelem péče o dárce, zavazuje se Provozovatel užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Provozovatele anebo e-mailem na adresu objednavky@darekdozivota.cz.

Dárce má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Dárce má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů).

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla prodeje lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách darekdozivota.cz.

Tato Pravidla prodeje nabývají platnosti a účinnosti dne 30. listopadu 2011.

Provozovatel je oprávněn Pravidla prodeje měnit a doplňovat. Provozovatel se zavazuje veškeré změny Pravidel prodeje zveřejnit na internetových stránkách darekdozivota.cz před nabytím účinnosti těchto změn.